Regulaminy serwisu i aplikacji


REGULAMIN JĘZYK W 15 MINUT Z DNIA 23 LISTOPADA 2021R.

ZAKUP ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ

§ 1 DEFINICJE

Wszelkie wyrażenia pisane w niniejszym dokumencie z wielkiej litery mają znaczenie przypisane im poniżej:

Administrator: Langoteka Sp. z o.o. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, ul. Ogrodowa 19e/9, 55-040, NIP 8961601325, KRS 0000885161, Regon:388237247. 

Serwis: strona internetowa umieszczona pod adresem: www.jezykw15minut.pl wraz ze wszystkimi podstronami.

Urządzenie mobilne
: przenośne urządzenie elektroniczne, podłączone do sieci Internet z wykorzystaniem technologii bezprzewodowej (3G, 5G, LTE, Wi-Fi) korzystające z systemu operacyjnego iOS lub Android

Kursy Języka (KJ): usługa składająca się z fiszek, powtórki i quizu do nauki wybranego języka obcego.

Język w 15 Minut (JW15M): usługa polegająca na nieodpłatnym udostępnieniu wybranych przez Administratora KJ po rejestracji w Serwie; w ramach usługi Użytkownik uzyskuje również dostęp do wybranych przez Administratora KJ za pośrednictwem Aplikacji.

Język w 15 Minut Plus (JW15MP)
: usługa polegająca na odpłatnym udostępnieniu wybranych przez Administratora KJ z wybranego przez Użytkownika języka w ramach Abonamentu; w ramach usługi Użytkownik uzyskuje również dostęp do wybranych przez Administratora KJ za pośrednictwem Aplikacji.

Usługa: dostęp do kursu języka obcego wybranego przez Użytkownika.

Użytkownik: osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych zarejestrowana w Serwisie

Regulamin: regulamin dla serwisu Langoteka Sp. z o.o.

Aplikacja: dystrybuowane przez lub za zgodą Administratora oprogramowanie działające na Urządzeniach Mobilnych oraz umożliwiające dostęp do Serwisu do nauki języków obcych.

Abonament: opłata za korzystanie przez Użytkownika z odpłatnych usług w Serwisie. Dostępne są abonamenty:

 • dwunastomiesięczny w wysokości 239,88 zł pobieranych co 12 miesięcy z góry (19,99zł / miesięcznie),
 • sześciomiesięczny w wysokości 167,94 zł pobieranych co 6 miesięcy z góry (27,99zł / miesięcznie) 
 • trzymiesięczny w wysokości 104,97 zł pobieranych co 3 miesiące z góry (34,99zł / miesięcznie).

  Dostęp: usługa polegająca udostępnieniu przez Administratora treści związanych z kursem języka wybranego przez Użytkownika, za pośrednictwem Serwisu.

  Dzień roboczy: każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy

 


§ 2 POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

 1.  Niniejszy Regulamin normuje zasady i warunki korzystania z Serwisu, w tym w szczególności zasady i warunki zawierania umów dotyczących Usług, których przedmiotem są kursy języków obcych.
 2. Jeżeli Użytkownik zawiera umowę dotyczącą Usług za pośrednictwem Serwisu stroną tej umowy dla Użytkownika jest Administrator.
 3. NINIEJSZY REGULAMIN NIE DOTYCZY UMÓW DOTYCZĄCYCH USŁUG ZAWIERANY PRZEZ UŻYTKOWNIKA POPRZEZ APLIKACJĘ. W przypadku zawarcia takiej umowy przez Aplikację, warunki umowy a w szczególności to kto jest stroną tak zawieranej umowy dla Użytkownika określają regulaminy sklepów odpowiednio Google Play i App Store oraz regulaminy Aplikacji dostępne w tych sklepach, w zależności do tego z którego z tych sklepów Użytkownik pobrał Aplikację.
 4. Korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 5. Regulamin, treści zawarte w Serwisie, Aplikacja oraz KJ są utworami w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, korzystają z ochrony przewidzianej w tej ustawie oraz ustawie Prawo własności przemysłowej i nie mogą być rozpowszechniane ani wykorzystywane przez inne podmioty bez zgody Administratora wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważności.
 6. Niniejszy Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie pod adresem elektronicznym http://jezykw15minut.pl/regulamin-i-ciasteczka w sposób, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

 
§ 3 WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU I APLIKACJI

 

 1. Techniczne warunki korzystania z Serwisu mają znaczenie dla prawidłowości jego funkcjonowania, wyglądu w Aplikacji albo przeglądarce internetowej stosowanej przez Użytkownika, a także dla bezpieczeństwa przesyłanych danych.
 2. W celu prawidłowego korzystania z Serwisu lub Aplikacji wymagane jest:
  - połączenie z siecią Internet,
  - przeglądarka internetowa:
  - Chrome, Firefox lub Opera w jednej z trzech ostatnich wersji,
  - Safari lub Edge w jednej z dwóch ostatnich wersji,
  - Internet Explorer w wersji 11,
  - posiadanie aktywnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej,
  - obsługiwanie plików cookie w przeglądarce,
  - włączona usługa JavaScript
  - zainstalowany system operacyjny iOS (wersja 13.0 lub nowsza) lub Android (wersja 5.1 lub nowsza) w przypadku korzystania z - Usługi za pomocą Urządzenia Mobilnego;
  - pobranie i zainstalowanie Aplikacji w przypadku korzystania z Usługi za pomocą Urządzenia Mobilnego.
 3. Serwis lub Aplikacja mogą działać także na przeglądarkach internetowych niewymienionych powyżej, jednak Administrator ich nie wspiera i nie gwarantuje, że Serwis lub Aplikacja będą funkcjonować zgodnie z założeniami i bez błędów.
 4. Korzystanie z Serwisu oraz pobranie i korzystanie z Aplikacji może wiązać się z obowiązkiem uiszczania przez Użytkownika opłat na rzecz stron trzecich takich jak operatorzy komórkowi lub dostawcy Internetu. Administrator nie odpowiada za wysokość opłat nałożonych na Użytkownika na rzecz stron trzecich.
 5. Użytkownikowi zakazuje się dostarczania w związku z zawartą umową treści o charakterze bezprawnym.
 6. W przypadku korzystania z Usługi poprzez Aplikację na Urządzeniu Mobilnym Użytkownik jest również zobowiązany do przestrzegania o ile nie zostanie wyraźnie zaznaczone inaczej w Regulaminie lub nie jest to dozwolone w ramach obowiązującego prawa, Użytkownik zobowiązuje się:
  - nie usuwać jakichkolwiek znaków towarowych, not o prawie autorskim lub prawach własności z jakichkolwiek elementów Aplikacji,
  - nie dokonywać reprodukcji, poprawek, modyfikacji, w części lub w całości Aplikacji, a także zezwalać na łączenie lub wcielanie Aplikacji lub jej części do innego oprogramowania,
  - nie uzyskiwać ani nie podejmować prób uzyskania nieuprawnionego dostępu do Aplikacji, zależnych systemów lub sieci ani zakłócać ich działania,
  - nie rozkładać na czynniki pierwsze, nie dekomponować ani nie tworzyć dzieł pochodnych opartych w części lub w całości na Aplikacji ani wykonywać podobnych działań,
  - nie dokonywać dystrybucji, licencjonowania, wynajmu, sprzedaży, odsprzedaży, cesji, publicznego wyświetlania, wykonywania, transmisji, przesyłania strumieniowego, nadawania ani innego podobnego wykorzystywania Aplikacji,
  - nie przekazywać ani nie udostępniać Aplikacji, w części ani w całości (w tym kodu źródłowego i wynikowego), w jakiejkolwiek formie jakimkolwiek osobom bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Administratora,
  - nie podszywać się pod jakiekolwiek osoby, nie składać nieprawdziwych oświadczeń ani w jakikolwiek inny sposób nie przedstawiać w sposób nieprawdziwy swojego powiązania z jakąkolwiek osobą fizyczną lub prawną,
  - nie wykorzystywać Aplikacji ani żadnej jej części w sposób zabroniony prawem lub w niezgodnym prawem celu, w sposób niezgodny z Regulaminem, w tym m.in. poprzez hakowanie lub wstawianie złośliwego kodu, w tym wirusów lub szkodliwych danych do Aplikacji (lub witryn internetowych zawierających łącza do Aplikacji) ani do jakichkolwiek systemów operacyjnych,
  - nie naruszać praw własności intelektualnej Administratora ani praw osób trzecich w związku z dostępem i/lub korzystaniem z Aplikacji,
  - nie gromadzić danych o innych Użytkownikach Aplikacji, nie uzyskiwać dostępu do Aplikacji lub systemów Administratora lub osób trzecich za pomocą zautomatyzowanych systemów (np. botów) ani nie dokonywać prób deszyfrowania transmisji z serwerów lub na serwery z których korzysta Aplikacja,
  - nie tworzyć, nie obsługiwać ani nie wykorzystywać oprogramowania, urządzeń, botów ani innych środków lub procesów (w tym programów zbierających informacje o stronach, wtyczek i dodatków przeglądarki ani żadnej innej technologii lub ręcznie), aby nie gromadzić danych z Aplikacji lub w inny sposób nie kopiować profilów i innych danych z Aplikacji,
  - nie wykorzystywać Aplikacji komercyjnie bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora,
  - nie uzyskiwać danych logowania, dostępu lub kont należących do innych osób,
  - nie próbować, nie ułatwiać ani nie zachęcać innych osób do naruszania postanowień Regulaminu,
  - nie wykorzystywać Aplikacji w sposób, który mógłby uszkodzić, wyłączyć, przeciążyć, zakłócić lub naruszyć działanie Aplikacji a także działanie systemów Administratora lub osób trzecich, zakłócać działania innych Użytkowników lub systemów komputerowych innych osób, hakować lub uzyskać nieupoważniony dostęp do Aplikacji lub danych Administratora lub osób trzecich,
  - nie podejmować żadnych działań, które mogą zostać uznane za wyżej wymienione działania.
 7. Postanowienie ust. 6 powyżej dotyczące Aplikacji stosuje się odpowiednio do Serwisu.

 

 

§ 4 REJESTRACJA

 

 1. Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna i dobrowolna, ale niezbędna do korzystania z Serwisu.
 2. Procedura rejestracji oraz utworzenie Konta następuje poprzez wypełnienie formularza znajdującego się pod adresem http://jezykw15minut.pl lub za pośrednictwem formularza zakupu wybranego Abonamentu w Aplikacji na Urządzeniu Mobilnym
 3. Akceptacja Regulaminu wymaga kliknięcia w checkbox widoczny w trakcie rejestracji.
 4. Akceptacja przez Użytkownika regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na otrzymywanie przez niego za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji dotyczących JW15M, JW15MP a także darmowych lekcji języków obcych, ofert i informacji na temat innych kursów i promocji.
 5. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego i dokonaniu zgłoszenia przez potencjalnego Użytkownika, Administrator tworzy konto Użytkownika. Następnie Administrator przesyła do Użytkownika na adres poczty elektronicznej wskazany w trakcie rejestracji wiadomość email z instrukcją aktywacji konta Użytkownika. Z momentem aktywacji konta Użytkownika rejestracja zostaje zakończona.

§ 5 ZAWARCIE UMOWY DOTYCZĄCEJ USŁUG

 1. Użytkownik za pośrednictwem Serwisu może zawrzeć umowę dotyczącą Usług, w tym JW15MP postępując zgodnie z instrukcjami widocznymi w Serwisie.
 2. JW15MP obejmuje liczbę miesięcy zgodną z wybranym przez Użytkownika Abonamentem.
 3. Przez okres trwania Abonamentu zakupionego za pośrednictwem Serwisu, Użytkownik będzie posiadał w zależności od zakupionej Usługi dostęp do JW15MP dotyczącego wybranego języka obcego.
 4. Z chwilą dokonania wyboru sposobu płatności za Abonament (kliknięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty" przy wybranym sposobie płatności) pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem zawarta zostaje umowa, której przedmiotem jest: JW15MP oraz Dostęp. 
 5. Niezwłocznie po zawarciu umowy Administrator prześle na adres poczty elektronicznej Użytkownika potwierdzenie zawarcia umowy.
 6. Dostęp do treści o których mowa w § 5 ust. 3 Regulaminu Użytkownik uzyska nie wcześniej niż po otrzymaniu przez Administratora Abonamentu.
 7. KJ w ramach JW15MP zostaną udostępnione Użytkownikowi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 48 (czterdziestu ośmiu) godzin od dokonania zakupu przez Użytkownika.
 8. Administrator może wprowadzić dodatkowe usługi, skorzystanie z których będzie odrębnie płatne. W takim jednak przypadku skorzystanie z dodatkowej usługi będzie wymagało złożenia odrębnego zamówienia, którego warunki, w tym cena, zostaną podane w Serwisie.
 9. Za datę rozpoczęcia JW15MP uznaje się dzień opłacenia Abonamentu przez Użytkownika.
 10. Wykupiony okres korzystania z JW15MP może zostać przedłużony po spełnieniu kryteriów okresowych promocji o wskazywaną każdorazowo liczbę dni bezpłatnego dostępu. 
 11. Administrator przechowuje w ramach kont Użytkowników statystyki ich postępów przez okres maksymalnie 3 (sześciu) miesięcy od dnia zakończenia abonamentu JW15MP. Po tym okresie statystyki postępów są usuwane.
 12. Administrator nie przewiduje możliwości dokonywania przerw pomiędzy poszczególnymi okresami korzystania JW15MP.
 13. Administrator podaje przybliżone daty premiery nowych kursów w ramach JW15MP. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany dat premier, bez wcześniejszego informowania Użytkownika. Zmiana daty premiery nie może być podstawą do odstąpienia od umowy przez Użytkownika.
 14. Administrator zastrzega sobie prawo do wycofania z dostępności wybranych przez siebie treści zawartych w KJ, w tym w fiszkach, systemie powtórek lub quizach a także do usunięcia całego KJ lub dokonania zmian w jego treści.

 § 6 PŁATNOŚCI

 1. Kwota Abonamentu obejmuje dostęp do KJ z jednego, wybranego przez użytkownika języka. 
 2. Kwota Abonamentu jest kwotą brutto. Administrator nie pobiera żadnych dodatkowych opłat za dostęp do JW15MP.
 3. Po upłynięciu okresu Abonamentu wybranego przez Użytkownika, Abonament odnawia się automatycznie, a z konta użytkownika podanego podczas rejestracji automatycznie pobierana jest opłata w wysokości poprzedniego, aktywnego abonamentu.
 4. W przypadku zakupienia Abonamentu na JW15MP, członkostwo można zakończyć w dowolnym czasie. Jeśli użytkownik zrezygnuje z Abonamentu JW15MP, nie zostanie on przedłużony w terminie kolejnego automatycznego przedłużenia. Jeśli użytkownik zrezygnuje z Abonamentu w trakcie jego trwania, nie należy mu się zwrot poniesionych kosztów za pozostały, niewykorzystany okres. Z korzyści oferowanych z JW15MP w ramach Abonamentu można korzystać do końca z góry opłaconego przez użytkownika okresu Abonamentowego bez względu na datę rezygnacji z Abonamentu. Później typ konta zostanie automatycznie zmieniony na darmowy (JW15M), a użytkownik straci dostęp do wszystkich zasobów JW15MP.
 5. Administrator umożliwia skorzystanie z różnych sposobów płatności za KJ w ramach JW15MP, w tym poprzez Stripe, AppStore i GooglePlay. W przypadku korzystania z pośrednictwa Stripe oraz innych operatorów płatności online, może być konieczne zaakceptowanie regulaminu świadczenia takich usług przez dany podmiot.
 6. Administrator nie pobiera żadnych dodatkowych opłat za skorzystanie z poszczególnych form płatności za Abonament.
 7. W celu otrzymania faktury VAT za świadczoną usługę lub zakupiony Towar Użytkownik powinien poinformować Administratora o chęci jej uzyskania oraz przesłać dane niezbędne do wystawienia faktury VAT.
 8. Administrator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego udostępniania zalogowanym Użytkownikom wybranego przez Administratora KJ w ramach promocji, w celu zapoznania Użytkowników z funkcjami Aplikacji. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany, modyfikacji lub wycofania KJ oferowanego w ramach nieodpłatnego udostępnienia.

 

§ 7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 

 1. Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej zgodnie z § 5 ust. 1, § 5 ust. 2, § 5 ust. 3 oraz § 5 ust. 4 Regulaminu, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia jej zawarcia, bez podania przyczyny i bez ponoszenia żadnych kosztów.
 2. Do zachowania terminu do odstąpienia wystarczy anulowanie Abonamentu w ustawieniach konta Użytkownika.
 3. W przypadku anulowania Abonamentu Administrator niezwłocznie potwierdzi otrzymanie takiej informacji mailowo za pomocą automatycznie generowanego w systemie maila, nie później jednak niż w terminie 48 (czterdziestu ośmiu) godzin od anulowania abonamentu przez Użytkownika.

§ 8 REKLAMACJA

 1. Reklamacje co do KJ czy JW15MP lub innych usług świadczonych przez Administratora oraz co do funkcjonowania Serwisu lub Aplikacji mogą być zgłaszane za pośrednictwem kanałów komunikacji wskazanych w § 12 Regulaminu.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej:
  - oznaczenie Użytkownika zgłaszającego reklamację (co najmniej adres e-mail wykorzystywany do logowania do konta Użytkownika),
  - wskazanie okoliczności będących podstawą do reklamacji (np. brak możliwości zalogowania),
  - wskazania oczekiwanego sposobu załatwienia sprawy (np. przedłużenie okresu dostępu).
 3. Administrator rozpatruje reklamację w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia doręczenia zgłoszenia reklamacyjnego. Jeżeli zgłoszenie nie zawiera danych wskazanych w ust. 2 powyżej lub dla rozpatrzenia reklamacji niezbędne są dodatkowe dane Administrator zwróci się do Użytkownika, nie później niż w ciągu 5 (pięciu) dni od dnia zgłoszenia, o jego uzupełnienie.
 4. Administrator udziela odpowiedzi, co do sposobu załatwienia reklamacji na adres poczty elektronicznej przypisany do konta Użytkownika, chyba, że w zgłoszeniu reklamacyjnym wskazano inny adres poczty elektronicznej na jaki ma być wysłana odpowiedź.
 5. Reklamacje co do wszelkich funkcjonalności Aplikacji, w tym w szczególności dostępu poprzez Aplikację do Serwisu, KJ czy JW15MP lub innych usług świadczonych przez Administratora powinny być zgłaszane za pośrednictwem platformy dystrybucji cyfrowej Aplikacji.

 

§ 9 STOSOWANIE I REZULTATY KJ, JW15M, JW15MP

 

 1.  Administrator nie odpowiada za wyniki Użytkownika, ani za możliwe błędy w treściach kursów, w tym omyłki pisarskie lub redakcyjne. Administrator może w każdej chwili poprawić błędy, omyłki pisarskie i redakcyjne.

 


§ 10 PRAWA AUTORSKIE

 

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Serwis, Aplikacja i KJ mają charakter utworu i podlegają ochronie przewidzianej ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. z dnia 5 kwietnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 880 ze zm.).
 2. W ramach realizacji umowy Użytkownik nie nabywa majątkowych praw autorskich do Serwisu, Aplikacji i KJ. Użytkownik upoważniony jest jedynie do wykorzystania Serwisu, Aplikacji i KJ we własnym zakresie. W związku z powyższym zakazane jest w szczególności, zarówno co do całości Serwisu, Aplikacji i KJ jak i jego części:
  - udostępniania Serwisu, Aplikacji i KJ osobom trzecim.
  - publikowanie niezależnie od formy publikacji,
  - kopiowanie, powielanie na potrzeby inne, niż własny użytek.
 3. Użytkownik zobowiązuje się dołożyć należytej staranności, aby treść Serwisu, Aplikacji i KJ nie została ujawniona osobom niepowołanym.
 4. Licencja na Aplikację jest udzielana na warunkach określonych w regulaminach Aplikacji dostępnych w Google Play lub App Store oraz w zależności do tego z którego z tych sklepów Użytkownik pobrał Aplikację, przy czym licencja jest udzielana na czas trwania Usługi.
 5. Licencja uprawniająca Użytkownika do korzystania z Aplikacji jest udzielana odpłatnie.
 6. Całość  (100%) uiszczonego przez Użytkownika wynagrodzenia z tytułu udzielenia dostępu do Aplikacji stanowi zapłatę za udzielenie licencji uprawniającej Użytkownika do korzystania z Aplikacji.

 

§ 11 ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

 

 1. Użytkownik może skorzystać z sądowych i pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 2. W ramach pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów możliwe jest skorzystanie m.in. z:
  - mediacji prowadzonej przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej – zgodnie z procedurą przyjętą przez te podmioty,
  - sądów polubownych – zgodnie z procedurą przyjętą przez te podmioty,
  - pomocy miejskich (powiatowych) rzeczników praw konsumentów.
 3. Użytkownik może również skorzystać ze stworzonego przez Unię Europejską internetowego systemu rozstrzygania sporów (https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&reload=false).
 4. Jeżeli w wyniku realizacji procedury reklamacyjnej nie dojdzie do rozwiązania kwestii spornej Administrator przekaże Użytkownikowi na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o zgodzie lub braku zgody na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 5. Podmiotem uprawnionym w rozumieniu ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 poz.1823 ze zm.) jest inspekcja handlowa (http://poznan.wiih.gov.pl/cms/?rozwiazywanie-sporow-konsumenckich,18).

 

 § 12 KONTAKT

 

 1. Jeżeli nic innego nie wynika z treści Regulaminu, wszelkie zgłoszenia i informacje dotyczące Serwisu i usług świadczonych za jego pośrednictwem przez Administratora, Użytkownik może kierować według swego wyboru:
  - poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronach Serwisu,

  - mailowo na adres: kontakt@jezykw15minut.pl
  - pisemnie na adres Administratora wskazany w § 1 Regulaminu.

§ 13 DANE UŻYTKOWNIKA

 

 1. Informacje dotyczące ochrony danych osobowych Użytkownika wyczerpujące obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 RODO, zawarte są Polityce Prywatności i Cookies, stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu.

§ 14 TREŚCI CYFROWE

 

 1. Treściami cyfrowymi przekazywanymi konsumentowi w ramach realizacji umowy są potwierdzenie zawarcia umowy, Serwis, Aplikacja, Oraz KJ udostępniane w ramach JW15M, JW15MP oraz Regulamin, o ile Użytkownik zdecyduje się na jego pobranie. Administrator nie wprowadza do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik oprogramowania lub danych innych niż wymienione powyżej. Z procesem składania zawierania umów związane są typowe zagrożenia dotyczące korzystania z sieci Internet dla celów przekazywania danych. System teleinformatyczny, którym posługuje się Administrator, wykorzystuje zwyczajowo przyjęte na rynku techniki mające na celu zapewnienie Użytkownikowi zawieranie umów w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści przekazu.

 2. Niezbędnym dla uzyskania dostępu do treści cyfrowych wymienionych w ust. 1 powyżej jest posiadanie przez Użytkownika:
  - urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet;
  - przeglądarki internetowej: 
        - Chrome, Firefox lub Opera w jednej z trzech ostatnich wersji,
        - Safari lub Edge w jednej z dwóch ostatnich wersji,
        - Internet Explorer w wersji 11,
  - obsługiwanie plików cookie w przeglądarce,
  - włączona obsługa Java Script,
  - aktywnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej,
  - zainstalowanego system operacyjnego iOS (wersja 13.0 lub nowsza) lub Android (wersja 5.1 lub nowsza) w przypadku korzystania z Usługi za pomocą Urządzenia Mobilnego;
  - pobranej i zainstalowanej Aplikacji w przypadku korzystania z Usługi za pomocą Urządzenia Mobilnego
 3. Treści cyfrowe wymienione w ust. 1 powyżej nie są zabezpieczane przed wprowadzaniem zmian. Co do zasady Użytkownik może treści te otworzyć i zapisać je w innym formacie niż ten, w którym wysłał je Administrator. W wyniku takiego działania treści cyfrowe mogą ulec zmianie, mogą zmienić się także ich właściwości, może także nastąpić utrata części informacji.

 § 15 PRAWO WŁAŚCIWE

 1. Umowa łącząca Administratora i Użytkownika podlega przepisom prawa polskiego i zgodnie z nimi będzie interpretowana.
  Niniejszy Regulamin nie ogranicza żadnych praw konsumentów do ochrony, które mogą Użytkownikowi przysługiwać zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami w kraju jego zamieszkania.
 2. Sądami właściwymi w zakresie wszelkich roszczeń wynikających z umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem, a także w zakresie ewentualnych spraw dotyczących roszczeń z tytułu czynów niedozwolonych i bezpodstawnego wzbogacenia, które mogą powstać w związku z zawarciem, wykonaniem lub rozwiązaniem takiej umowy są sądy polskie. Tak ustanowiona jurysdykcja sądów polskich ma charakter niewyłączny i nie narusza przepisów przewidujących inne podstawy jurysdykcji, w szczególności nie pozbawia Użytkownika będącego konsumentem uprawnienia do wytaczania powództwa przed sądy inne niż wymienione powyżej.
 3. Do umowy nie stosuje się Konwencji Narodów Zjednoczonych o Międzynarodowej Sprzedaży Towarów.

§ 16 ZMIANY REGULAMINU

 

 1. Administrator może zmienić Regulamin w każdym czasie z ważnych powodów. Takim powodami mogą być w szczególności: konieczność dostosowania treści Regulaminu do aktualnych lub wchodzących w życie przepisów prawa, zmiany wprowadzone w regulaminie sklepu Google Play, iApp Store, potrzeby dostosowania Regulaminu do zmieniających się warunków rynkowych lub zmiany w sposobie świadczenie Usług przez Administratora. Zmiany Regulaminu obowiązują od chwili opublikowania nowej treści Regulaminu na stronach Serwisu, z tym, że umowy dotyczące Usług zawarte przed zmianą Regulaminu realizowane będą na dotychczasowych zasadach.
 2. Administrator może w każdym czasie sprostować zwykłe omyłki pisarskie i redakcyjne Regulaminu. Za zwykłe omyłki pisarskie lub redakcyjne uważa się omyłki, które nie wpływają na prawa i obowiązki stron. Takie sprostowanie nie stanowi zmiany Regulaminu w rozumieniu ust. 1 powyżej. Sprostowanie obowiązuje od chwili opublikowania sprostowanej treści Regulaminu, umowy dotyczące Usług zawarte przed sprostowaniem Regulaminu realizowane będą na nowych zasadach.
 3. Zawarcie nowej umowy dotyczącej Usług przez Użytkownika w razie zmiany Regulaminu możliwe jest po zaakceptowaniu nowej treści Regulaminu. Nowa treść Regulaminu dostępna jest na stronach Serwisu oraz zostanie przedstawiona do akceptacji Użytkownika przed złożeniem pierwszego zamówienia po zmianie Regulaminu.